แอพลิเคชันแบบจำลองรูปร่างโมเลกุล BM VSEPR 3D

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคภูมิ แก้วประดิษฐ์, พิริยกร คงแก้ว, คุณานนต์ มณีสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์, โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแอพลิเคชันแบบจำลองรูปร่างโมเลกุล 3 มิติ BM

VSEPR 3D model ด้วยโปรแกรม Unity, Android Studioและ vofuria และ 2)

เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แอพลิเคชันแบบจำลองรูปร่างโมเลกุล 3 มิติ BM VSEPR 3D

model โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ คือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จำนวน

60 คน ที่ได้นำแอพลิเคชันไปใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ

ตามมาตราวัดแบบ likert สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลจากการศึกษาพบว่าสามารถสร้างแอพลิเคชันแบบจำลองรูปร่างโมเลกุลได้ครบทุกรูปแบบและใช้งานได้จริง

สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

และการประเมินความพึงพอใจในการใช้แอพลิเคชันของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D. = 0.14)