โครงงานการผลิตโฟมบอร์ดจากวัสดุทดแทนวัสดุโฟมฐานปิโตรเลียมจากเปลือกโกโก้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สินี ช่วยสถิตย์, กันยกร บุญกาญจน์, ชัญญา ประพฤติดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โฟมบอร์ดที่เห็นได้ทั่วไปจากการแข่งขันโครงงานทำมาจาก วัสดุโฟมจากฐานปิโตรเลียมซึ่งมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง โดยวัสดุประเภทโฟมเป็นสารที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งทำให้เกิดปัญหามากมายตามมา โดยสิ่งที่สามารถลดการใช้โฟมจากฐานปิโตรเลียมได้คือ โฟมชีวภาพ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ดีกว่าโฟมจากฐานปิโตรเลียม จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำเปลือกโกโก้ที่เหลือทิ้งทางเกษตรกรรมและกลูเตนจากแป้งข้าวสาลี มาทำเป็นวัสดุทดแทนโฟมในการทำโฟมบอร์ด ในการศึกษาจะมีการเตรียมเส้นใยจากเปลือกโกโก้และหาความเหมาะสมของวัสดุทดแทนโฟมฐานปิโตรเลียมจากเส้นใยโกโก้และกลูเตนจากแป้งข้าวสาลี หลังจากนั้นจะทำการขึ้นรูปโฟมบอร์ดในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจึงนำไปทดสอบคุณสมบัติโดยทางสัณฐานวิทยา แรงยึดตัวเนื่องจากแรงอัด และแรงดัดโค้ง โฟมชีวภาพจากเปลือกโกโก้นี้ทำขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าของเปลือกโกโก้ที่ถูกทิ้งมาทำโฟมบอร์ดที่สามารถย่อยสลายได้ซึ่งสามารถลดปัญหาการใช้โฟมที่ย่อยสลายได้ยากในการจัดทำแข่งขันโครงงาน อีกทั้งได้รับความรู้ในการผลิตโฟมบอร์ดจากเปลือกโกโก้และกลูเตนในแป้งข้าวสาลีอีกด้วย