เครื่องไล่นกเอี้ยงพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์นารา ศรีประทักษ์, ณิชาภัทร แก้วหิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริชาต ผาสุข, อัญญารัตน์ คำก้อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมชนเมืองของจังหวัดสุโขทัยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจากนกเอี้ยงที่มักอยู่รวมกันเป็นฝูง อาศัยอยู่ตามสายไฟฟ้าจำนวนมาก สร้างมลพิษทางเสียงให้กับผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้น อีกทั้งยังถ่ายมูลซึ่งเป็นแหล่งเชื้อโรค สร้างความสกปกรกและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้คนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว จากการศึกษาพฤติกรรมของนกเอี้ยงพบว่าจะออกหาอาหารในช่วงเช้าก่อนเที่ยงและในช่วงบ่าย และกลับมาเกาะตามสายไฟฟ้าในเวลาเย็น และด้วยนกเป็นสัตว์ที่มีระบบประสาทรับความรู้สึกทางการมองเห็นที่มีประสิทธิภาพทำให้ตาของนกมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับลำตัวจึงตอบสนองต่อแสงไฟได้ดี ดังนั้นเมื่อมีแสงไฟรบกวนจึงส่งผลให้นกบินหนีจากบริเวณที่มันเกาะอยู่ได้ โดยลำแสงเลเซอร์เป็นแสงที่ไม่ก่ออันตรายแก่ตัวนกและสามารปรับพฤติกรรมของนกได้ คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจในการพัฒนาเครื่องไล่นกเอี้ยงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยยิงแสงเลเซอร์ก่อความรำคาญให้กับนกเอี้ยงที่เกาะอยู่บริเวณต่างๆ ในชุมชนเมือง เพื่อขับไล่นกเอี้ยงออกจากบริเวณต่างๆ โดยใช้แผงโซลาเซลล์เป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องไล่นก ซึ่งวิธีการไล่นกแบบนี้เป็นการขับไล่นกโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อนกเอี้ยงเอง สัตว์อื่นๆ รวมถึงมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมมีสารพิษตกค้างเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังใช้พลังงานแสดงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานทางเลือก แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า