ระบบตรวจสอบและป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยใช้การตรวจจับอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวุฒิ พลอยจินดามณี, วุฒิชัย รชตภคนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชวิน นามมั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ชื่อโครงงาน : ระบบตรวจสอบและป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยใช้การตรวจจับอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่

รหัสโครงงาน : 23YTENU01771 สาขา : วิศวกรรมศาสตร์

ผู้จัดทำโครงงาน : นายธีรวุฒิ พลอยจินดามณี

นายวุฒิชัย รชตภคนันท์

สถาบันการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ (โครงการ วมว.)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น

โครงงานระบบตรวจสอบ และป้องกันการเกิดภาวะง่วงนอนขณะขับรถ หรือภาวะหลับในของผู้ขับขี่ขณะขับขี่รถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาระบบตัวต้นแบบที่สามารถตรวจจับ และวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมใบหน้าของผู้ขับขี่ที่แสดงท่าทางภาวะง่วงนอน หรือภาวะหลับในขณะขับขี่รถยนต์ 2)พัฒนาระบบการแจ้งเตือน และบันทึกข้อมูลเมื่อผู้ขับขี่มีอาการง่วงนอน หรือภาวะหลับในขณะขับขี่รถยนต์ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(IoT) เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ(Imagen processing) รวมถึงความรู้ด้านการเรียนรู้เชิงลึก(deep learning) โดยการทำงานของระบบสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนการตรวจจับและวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมใบหน้าของผู้ขับขี่ และ ส่วนของการแจ้งเตือนและบันทึกข้อมูล เริ่มต้นระบบจะตรวจจับใบหน้าของผู้ขับขี่ โดยใช้กล้องรับภาพที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi4 จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมใบหน้าของผู้ขับขี่ เพื่อตรวจจับการเกิดภาวะง่วงนอน หรือภาวะหลับใน โดยข้อมูลจากการวิเคราะห์จะถูกส่งไปยังระบบการแจ้งเตือนและบันทึกข้อมูลที่ประกอบด้วย ESP32 และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะทำหน้าที่แจ้งเตือนผู้ขับขี่ภายในรถยนต์ และแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่น Blynk และ Line ถึงครอบครัวของผู้ขับขี่พร้อมบอกตำแหน่งของผู้ขับขี่ และแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเมื่อผู้ขับขี่มีการตอบสนองจากการแจ้งเตือน รวมถึงมีการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล firebase แบบเรียลไทม์ และแสดงข้อมูลหน้าแดชบอร์ดบนเว็บไซต์ด้วย ซึ่งในการพัฒนาระบบนั้นทางทีมผู้พัฒนาได้ใช้ภาษา python และ Arduino IDE ในการพัฒนาบน Rasberry Pi4 และ ESP32 ตามลำดับ ซึ่งจากการทดสอบระบบจากผู้ทดสอบ 5 คน พบว่าระบบสามารถตรวจจับ และวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมใบหน้าและระบุพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งหมด เมื่อผู้ทดลองแสดงอาการง่วงนอน หรือภาวะหลับใน ระบบสามารถตรวจจับ และทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ขับขี่รวมถึงบุคคลในครอบครัวผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล firebase แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะสามารถป้องกัน และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากภาวะหลับใน หรือง่วงนอนขณะขับรถได้