รถอัจฉริยะ ไร้สาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณวัฒน์ นางาม, ก้องกิดาภัทร หาสอดส่อง, ญาณิศา จำปารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร, ศุภกฤต จันทรา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้สร้างขึ้นจากปัญหาของรถไฟฟ้า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ การใช้พลังงาน โดยนำมาออกแบบ ประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขและลดปัญหา