การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรพนธ์ เส็งหนองเเบน, ฐิติพงศ์ หลานเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงาน อาหาร อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ โดยปัญหาที่ยังพบคือ พื้นที่บริเวณป่าชายเลนด้านในซึ่งมีอายุมากกว่าเกิดล้มตายไปตามกาลเวลาทำให้พื้นที่ป่าชายเลนด้านในมีปริมาณลดลง ซึ่งการเข้าไปปลูกป่าเพื่อเป็นการซ่อมแซมนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นวัสดุปลูกลอยน้ำจากยางฟองน้ำร่วมกับชานอ้อยและกากถั่วเหลือง และใช้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาผลของรูปทรงและพบว่าลักษณะรูปทรงในลักษณะของผลจิกทะเลมีรูปทรงที่เหมาะสมกว่าทรงกลม ทรงกระบอกและทรงกรวย และอัตราส่วนของชานอ้อยและกากถั่วเหลือง 1:1 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเติมลงในวัสดุปลูก อีกทั้งยังพบว่ามีลักษณะของรูพรุนภายในที่มากกว่า 40% จากการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 90 วัน พบว่าต้นแสมขาวเมื่อใช้วัสดุปลูกลอยน้ำ มีความสูง 41.7 ซม. และจำนวนใบทั้งหมด 18 ใบ การย่อยสลายเมื่อฝังดินที่ 16% และเมื่อสัมผัสกับน้ำทะเลเพียงอย่างเดียวมีการย่อยสลายที่ 9 %, ปริมาณออกซิเจนในน้ำที่ 2.11 mg/l, ปริมาณค่าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าที่ 7.6 mS/cm และเมื่อศึกษาประสิทธิภาพในการซ่อมแซม พบว่ามีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมที่ดี โดยอัตราส่วนของจำนวนวัสดุปลูกต่อจำนวนพื้นที่โล่งในป่าชายเลนจำลองที่ 1 : 1 และเมื่อทำการทดลองในสถานที่จริง จากการศึกษาความสำเร็จในการลอยเข้าป่าชายเลนของวัสดุปลูกลอยน้ำพบว่าวัสดุปลูกลอยน้ำที่ถูกปล่อยจากจุดทั้ง 5 จุดใช้เวลาเฉลี่ย 63 นาที และสามารถลอยถึงจุดสิ้นสุดได้ทั้งหมด 20 ลูก อีกทั้งยังพบว่าสามารถกระจายตัวได้ดี