ผ้ามัดย้อมจากเปลือกผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัทมพร วงค์ชมภู, เกสรา ปิกเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้สีที่มีสารเคมีประกอบอยู่มากในการทำผ้ามัดย้อม ซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศอาจทำให้น้ำเน่าเสียได้ เราจึงคิดค้นวิธีการที่จะทำให้น้ำเน่าเสียน้อยลงโดยการทำสีมัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติคือ เปลือกผลไม้ เราจะใช้เปลือกผลไม้มาใช้แทนสีที่มีสารเคมีเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำเน่าเสียในระบบนิเวศ