พลาสเตอร์ปิดแผลจากสมุนไพรท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชาดา ประกอบกิจ, รุ่งทิวา ลือชา, ณิชา ราชาตัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จริยา โชติคณากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนำความรู้ในการประยุกต์ภายในท้องถิ่นมาก่อให้เกิดประโยชน์และเผยแพร่ให้คนในท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้