การศึกษาคุณสมบัติของดินในนาข้าวที่มีการปลูกและไม่ปลูกต้นยูคาลิปตัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนาพร ทะวะลี, วลัยลักษณ์ พลละคร, ชนัญธิดา เสี่ยวชอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธินันท์ อุธรตัน, เพลินพิศ เปรมปรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาคุณสมบัติของดินในนาข้าวที่มีการปลูก และไม่ปลูกไม้ยูคาลิปตัส ของอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหาร และคุณสมบัติทางกายภาพที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าว โดยการเก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นที่นาที่ปลูก และไม่ปลูกต้นยูคาลิปตัสแบบเฉพาะเจาะจงทั้งหมด 16 ตัวอย่างใน 8 ตำบล ของอำเภอปทุมรัตต์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ อุณหภูมิ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ความชื้น โดยใช้ Soil Moisture Meter ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ค่าดิน (Soil Analyzer) และปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โดยใช้ชุดตรวจสอบดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (NPK For Soils) ผลการศึกษาคุณภาพของดินที่มีการปลูกไม้ยูคาลิปตัสปริมาณธาตุอาหารในดินอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง และพื้นที่นาที่ไม่ปลูกต้นยูคาลิปตัสอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง จึงทำให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลมาวางแผนปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเจริญเติบโตของข้าวและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไป

คำสำคัญ : ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน, ธาตุอาหารหลัก, คุณสมบัติทางกายภาพของดิน