การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนากร วรวิเศษ, พรสุดา ตานา, ศุภนิดา หาสีงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไสว วีระพันธ์, สมัย นามชารี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาปราสาทขอม 7 แห่ง ได้แก่ กู่พระโกนา พระธาตุบ่อพันขัน กู่กาสิงห์ กู่กระโดน ปรางค์กู่ กู่โพนระฆัง และกู่โพนวิจ ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563 โดยศึกษาเกี่ยวกับพิกัดและลักษณะการวางตัวทางภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการวิธีการบอกทิศทางแบบมุมทิศ จากการสำรวจจริง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการวางตัวของปราสาทขอมในจังหวัดร้อยเอ็ดกับปราสาทเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นพื้นฐาน และนำไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อไป การศึกษาเกี่ยวกับพิกัด และลักษณะการวางตัวทางภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการบอกทิศทางแบบมุมทิศมีขั้นตอนในการเก็บข้อมูลดังนี้ 1) ขั้นตอนการวัดขนาดโครงสร้าง 2) ขั้นตอนการวัดการวางตัว และ 3) ขั้นตอนการวัดพิกัดตำแหน่ง

จากการสำรวจด้วยเข็มทิศ และแอพพลิเคชั่น GPS พบว่าปราสาทขอมในจังหวัดร้อยเอ็ดที่สร้างในช่วงเวลาเดียวกันกับปราสาทเขาพนมรุ้ง มีการหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน โดยศึกษาจากการวัดมุมอะซิมุท

พบว่าปราสาทขอมที่มีมุมอะซิมุทใกล้เคียงกับปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งมีค่ามุมเท่ากับ 84.65 องศา คือ กู่พระโกนา พระธาตุบ่อพันขัน กู่กาสิงห์ และกู่โพนระฆัง โดยมีค่ามุมอะซิมุทเท่ากับ 90 องศา มีค่ามุมอะซิมุทแตกต่างกัน 5.35 องศา และปราสาทขอมที่มีมุมอะซิมุทต่างจากปราสาทเขาพนมรุ้งมากที่สุด คือ กู่กระโดนและปรางค์กู่ โดยมีค่ามุมเท่ากับ 130 องศา มีค่ามุมอะซิมุทแตกต่างกัน 45.35 องศา