เครื่องให้อาหารสัตว์เล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญญาพัชญ์ ทิพยศักดิ์, พิมพ์มาดา จิระวัธน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทีสามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้ในเวลาที่เราไม่อยู่ จากปัญหาในชีวิตประจำวันที่สามารถพบได้ทั่วไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในบางครั้งที่ผู้เลี้ยงไม่ได้อยู่บ้านและสัตว์เลี้ยงของเราต้องอยู่บ้านตามลำพังไม่มีคนดูแล แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะได้รับอาหารอย่างครบถ้วน ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้โดยอาศัยการสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ IOT (internet of things) โดยขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนการออกแบบอุปกรณ์ที่ใส่อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยตัวที่บรรจุอาหารจะมีช่องสำหรับเติมอาหารและช่องสำหรับให้อาหารสัตว์เลี้ยง ขั้นตอนต่อไปเป็นการทำอุปกรณ์โดยสั่งทำจากเครื่อง 3D Printer ขั้นตอนสามเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโค้ดโปรแกรมที่จะใช้ในการสร้างคำสั่งให้อาหารสัตว์ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ตัว Servo Motor และโปรแกรม Arduino ในการเขียนคำสั่ง ขั้นตอนสี่คือประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนทุกอย่างเข้าด้วยกันและทดลองการใช้งาน จากการทำชิ้นงานต้องคำนึงถึงปริมาณในการบรรจุอาหารของสัตว์เลี้ยง โดยจากผลการทำงานเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กสามารถใช้งานเพิ่มความสะดวกสบายในการให้อาหารสัตว์ได้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน