เครื่องให้อาหารลิงอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริวัฒน์ โพธิ์สง่า, เวชพิสิฐ ศรีสวการย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ในหลายๆด้าน เช่น การที่ลิงมีลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมค่อนค่างคล้ายมนุษย์ ทำให้มีการสันนิษฐานขึ้นมาว่าลิงนั้นเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์การศึกษาลิงเรื่องต่างๆก็จะทำให้เข้าใจในเรื่องความเจริญของมนุษย์และการพัฒนาต่างๆ เนื่องจากพื้นที่ในเมืองลพบุรีที่มีลิงมากมักมีพื้นที่ทับซ้อนคือ พื้นที่ที่ลิงต่างถิ่นแย่งการกินอาหารทำให้ลิงบางตัวนั้นไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ และปริมาณอาหารไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลิง

ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงประโยชน์จากการที่มีการคิดค้นรูปร่างของก้อนอาหารขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้ลิงแสมในพื้นที่ทับซ้อนไม่แย่งกัน แต่ก็จะมีปัญหาในการให้อาหาร ทางคณะผู้จัดทำเลยได้สร้างเครื่องให้อาหารลิงแบบอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในการให้อาหารลิงโดยเครื่องให้อาหารนี้สามารถกำหนดเวลาในการให้อาหารได้ สามารถลดการแย่งอาหารกันของลิงอีกทางหนึ่งด้วย และเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานเราจึงใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวให้พลังงานหลักแก่เครื่องให้อาหารลิงนี้

สิ่งประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นขึ้นมานั้นสามารถทำให้ลิงไม่แย่งอาหารในพื้นที่ทับซ้อนได้หรือไม่ โดยศึกษาพฤติกรรมจากลิงแสม