แบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายพลาสติกได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คมกฤษฑ์ บุญปีติชาติ, กษณ บุญญกาศ, วรวิช เทียรพิสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำจึงจะพยายามศึกษาแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายขยะจำพวกพลาสติกโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง บนพื้นดินและในน้ำ ต่างๆ