การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เชื้อรา Aschersonia placenta ในการกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นปรปักษ์ต่อต้นฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส วงษ์แหยม, กุสุมา แก้วแดงดี, วศินี นนทภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ, รัฐพร กลิ่นบรรทม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เชื้อรา Aschersonia placenta ในการกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นปรปักษ์ต่อต้นฝ้าย โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Aschersonia placenta ในการกำจัดแมลงหวี่ขาวโดยใช้วิธีชีวภาพ ซึ่งเป็นการลดการใช้สารเคมี ดำเนินการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน 1) การเตรียมเชื้อราและเพาะเลี้ยงเชื้อรา Aschersonia placenta โดยใช้วิธีการ streak plate technique ในการเพาะเลี้ยงเชื้อราใส่อาหารเลี้ยงเชื้อรา (PDA) และวิธีการ spreader เชื้อราเพื่อให้พร้อมสำหรับการทดลอง 2) การศึกษาประสิทธิภาพการเกาะติดของสปอร์ราบนตัวแมลงหวี่ขาว โดยในการทดลองจะนำสปอร์ราผสมกับ tween 0.1% และน้ำมันชนิดต่างๆ 5 ชนิด คือ น้ำมันสกัดสะเดา,Biosurfactant สูตร 2,น้ำมันมะพร้าว,น้ำมันปาล์ม และน้ำมันดอกทานตะวัน แล้วจึงทำการฉีดพ่นสารลงบนใบของต้นฝ้าย โดยทำการทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design) จำนวน 2 ซ้ำ 6 กรรมวิธีจากนั้นนำไปสังเกตการเกาะติดของสปอร์รา โดยใช้กล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อน (Compound Light Microscope) พบว่าเชื้อรา Aschersonia placenta มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงหวี่ขาวบนใบของต้นฝ้าย จากการส่องกล้องดูการเกาะติดของสปอร์ราเมื่อใช้น้ำมันสะเดา จะเห็นการเกาะติดและการงอกของสปอร์ราเป็นจำนวนมาก