การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เชื้อรา Aschersonia placenta ในการกำจัดเพลี้ยหอยเกล็ดมะพร้าวที่เป็นปรปักษ์ต่อต้นมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส วงษ์แหยม, วศินี นนทภักดี, กุสุมา แก้วแดงดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ, รัฐพร กลิ่นบรรทม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เชื้อรา Aschersonia placenta ในการกำจัดเพลี้ยหอยเกล็ดมะพร้าวที่เป็นปรปักษ์ต่อต้นมะพร้าว โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสปอร์ราในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ 2)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Aschersonia placenta ในการกำจัดเพลี้ยหอยเกล็ดมะพร้าวโดยใช้วิธีชีวภาพ ซึ่งเป็นการลดการใช้สารเคมี ดำเนินการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน 1)การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสปอร์ราในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ โดยการนำเชื้อรา Aschersonia placenta มาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA,1/2PDA,OM และ SDAY ในวันที่กำหนด เพื่อสังเกตว่าเชื้อรา Aschersonia placenta สามารถเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใดได้ดีที่สุด ซึ่งนับจากสปอร์ราเป็นหลัก 2)การศึกษาประสิทธิภาพการเกาะติดของสปอร์ราบนตัวเพลี้ยหอยเกล็ดมะพร้าว โดยในการทดลองจะนำสปอร์ราผสมกับ tween 0.1% และน้ำมันชนิดต่างๆ 5 ชนิด คือ น้ำมันสกัดสะเดา,Biosurfactant สูตร 2,น้ำมันมะพร้าว,น้ำมันปาล์ม และน้ำมันดอกทานตะวัน แล้วจึงทำการฉีดพ่นสารลงบนใบของต้นมะพร้าว โดยทำการทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(completely randomized design) จำนวน 3 ซ้ำ 5 กรรมวิธี จากนั้นนำไปสังเกตการเกาะติดของสปอร์รา โดยใช้กล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อน(Compound Light Microscope) พบว่าเชื้อรา Aschersonia placenta มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยหอยเกล็ดมะพร้าวบนใบของต้นมะพร้าว โดยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด PDA และ SDAY จากการส่องกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนดูการเกาะติดของสปอร์ราเมื่อใช้น้ำมันดอกทานตะวัน จะเห็นการเกาะติดและการงอกของสปอร์ราเป็นจำนวนมาก