ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากเปลือกทุเรียน และเปลือกกล้วยน้ำว้าเพื่อยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans ที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดโอกาสการเกิดฟันผุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรา ทายุโก, ชนัดดา จิตสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบต่อการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคฟันผุและการเกิดกลิ่นปาก โดยสกัดเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบด้วยเอทานอลร้อยละ95% กับอะซิโตน แล้วนำสารสกัดหยาบที่ได้ ไปทดสอบหาฤทธิ์ในการต้านเชื้อ Streptococcus mutans โดยมียา Chlorhexidine 0.2% และน้ำกลั่นเป็นชุดควบคุม เพื่อนำสารสกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans สูงสุดมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการเกิดอาการฟันผุ