การสังเคราะห์เรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดไอออนบวกจากชานอ้อยที่ปรับสภาพด้วยกรดซิตริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณีกานต์ สุปัญญา, ชณิษา อุ่นจันทึก, จันทรกานต์ เฮงอรุณประสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา พัฒนา, ณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์เรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดไอออนบวกจากชานอ้อยที่ปรับสภาพด้วยกรดซิตริก โดยใช้ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชัน และ 2) ศึกษาคุณสมบัติของเรซินที่สังเคราะห์ได้จากชานอ้อย โดยใช้ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันและใช้กรดซิตริกเป็นสารปรับสภาพ จากนั้นทำการทดลองหาคุณสมบัติของเรซิน 3 ขั้นตอน คือ 1) ค่าความชื้นของเรซิน 2) ค่าการบวมตัวของเรซิน 3) ค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินที่สังเคราะห์ได้เปรียบเทียบกับเรซินที่ขายตามท้องตลาด

ผลการทดลอง พบว่า เรซินสังเคราะห์จากชานอ้อย มีค่าความชื้นเฉลี่ย 3.46 เปอร์เซ็นต์

มีค่าการบวมตัวเฉลี่ย 1 เท่า และมีค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนเฉลี่ย 0.03227 มิลลิโมลสมมูลย์ต่อกรัม

เรซิน ส่วนเรซินที่ขายตามท้องตลาด มีค่าความชื้นเฉลี่ย 19.09 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการบวมตัวเฉลี่ย 1 เท่า และมีค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนเฉลี่ย 0.03082 มิลลิโมลสมมูลย์ต่อกรัมเรซิน