เครื่องดักไขมันโดยแผ่นกรองที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐศิริ นะธะศิริ, นฤบดี พาชอบ, ณฐพล ไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพัตรา ยี่สุ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน น้ำมันหรือไขมัน มีให้เห็นอยู่ทุกพื้นที่ เช่น ครัวเรือน ร้านอาหาร โดยในแต่ละพื้นที่ล้วนแต่ทิ้งของเสียที่เป็นน้ำมันหรือไขมันลงท่อระบายน้ำ จนทำให้เกิดการอุดตันของก้อนไขมันในท่อระบายน้ำ ทางผู้พัฒนาโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะทำเครื่องดักไขมันแบบใหม่ ที่ใช้แผ่นกรองจากวัสดุธรรมชาติที่ดูดซับน้ำมันได้ดีอย่างดอกธูปฤาษี เป็นหลัก การทำเครื่องดักไขมันนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ลดปัญหาการอุดตันในท่อระบายน้ำ (2) ลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนที่มีร้านอาหาร จากการที่ท่ออุดตัน (3) นำทักษะวิชาวัสดุศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (4) ศึกษาและสร้างเครื่องดักไขมัน ที่ใช้แผ่นกรองจากวัสดุธรรมชาติ (5) ผลิตแผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับไขมันได้อย่างน้อย 3 วัน (1 วัน ใช้ 3 ครั้ง) กระบวนการในการทำเครื่องดักไขมัน คือเริ่มจากการหาวัสดุธรรมชาติที่ดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด หลังจากนั้นก็คิดอัตราส่วนวัสดุต่างๆ ในการทำแผ่นกรอง และสุดท้ายก็คือการออกแบบเครื่องดักไขมันให้เหมาะกับแผ่นกรอง โดยผลการทดลอง ได้วัสดุธรรมชาติที่ดูดซับน้ำมันได้ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ดอกธูปฤาษี กระดาษสา ฟางข้าว และกาบกล้วย ได้อัตราส่วนการทำแผ่นกรองที่ดีที่สุดคือ ดอกธูปฤาษี 60 % กระดาษสา 20 % กาบกล้วย 10 % และฟางข้าว 10 % และได้เครื่องดักไขมันที่ดีที่สุด ซึ่งใช้หลักการของของไหล ออกแบบให้มีพื้นเอียง ให้ของเหลวไหลผ่านแผ่นกรองอย่างเดียว เพื่อให้แผ่นกรองไม่เปื่อยยุ่ยมาก และใช้แผ่นกรอง 3 ชั้น ถึงจะทำให้ของเหลวเหลือปริมาณน้ำมันน้อยที่สุด ส่วนวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ โลหะ และอะคริลิค โดยหลังจากการทดลองแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หากแผ่นกรอง สามารถแช่อยู่ในของเหลวได้โดยไม่เปื่อยยุ่ย จะทำให้สามารถคิดแบบเครื่องดักไขมันแบบอื่น ที่ไม่จำเป็นต้องให้ของเหลวไหลผ่านอย่างเดียว ซึ่งจากทั้งหมดที่ได้ทำการทดลอง ทดสอบ สรุปได้ว่า วัสดุธรรมชาติที่ดูดซับน้ำมันดีที่สุด คือ ดอกธูปฤาษี ดูดซับน้ำมันได้ 34.0 มิลลิลิตรต่อกรัม แผ่นกรองที่ดีที่สุด อยู่ที่อัตราส่วน ดอกธูปฤาษี 60 % กระดาษสา 20 % กาบกล้วย 10 % และฟางข้าว 10 % โดยเครื่องดักไขมันที่ออกแบบมาแล้วใช้การได้ดีที่สุด คือ เครื่องที่ให้ของเหลวไหลผ่านแผ่นกรองเพียงอย่างเดียว โดยทำเป็นพื้นเอียงช่วยในการไหล และให้ผ่านแผ่นกรองถึง 3 ชั้น ก่อนที่จะปล่อยของเหลวหรือน้ำที่กรองได้สู่ท่อระบายน้ำ ซึ่งเครื่องดักไขมันโดยแผ่นกรองที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาตินี้ สามารถใช้งานได้ทั่วถึง