เครื่องดักหมอกแบบหมุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรรพัชญ์ ตันวรรณรักษ์, ณัฐกร เรืองพงษ์ศิริ, ธนกฤต มาตราเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโรงเรียนของกลุ่มของข้าพเจ้ามีดอกไม้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการจัดซื้อเข้ามาเพื่อใช้ในการจัดสถานที่ในวันสำคัญต่างๆ แต่เมื่องานจบลงแล้วดอกไม้ที่ทำการซื้อเข้ามานั้นมักถูกทิ้งไว้ และไม่มีการลดน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้ดอกไม้แห้งเฉาและเหี่ยวตายไปในที่สุด ในขณะเดียวกันกลุ่มของข้าพเจ้าได้กำลังศึกษาโครงการในพระราชดำริ เรื่องการดักหมอก ซึ่งเป็นการดักจับน้ำค้างในอากาศมาล่อเลี้ยงต้นไม้ที่จุดนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นว่าควรนำมาปรับใช้กับดอกไม้ที่โรงเรียนของกลุ่มของข้าพเจ้า โดยกลุ่มของข้าพเจ้าจะนำมาปรับใช้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการดักจับน้ำค้างและกักเก็บให้ได้มากขึ้น โดยจะทำให้เครื่องดักหมอกสามารถหันไปได้ในทุกทิศทางเพื่อรับน้ำค้าง และมีแผ่นรองรับที่สามารถดักจับน้ำค้างได้ดียิ่งขึ้น

ทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่าถ้าเครื่องดักหมอกแบบหมุนสามารถทำออกมาและใช้ได้จริง จะสามารถช่วยลดปัญหาการตายของดอกไม้ได้ และจะช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลดอกไม้ได้ และถ้าผลที่ได้ออกมาดีเกินขาดจะสามารถนำมาต่อยอดในการเป็นสินค้าจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย