เครื่องตรวจจับค่ามาตรฐานควันดำผ่านระบบเซนเซอร์ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรันยุพา อาริยปัญญาสถาพร, นัทธ์หทัย เตมีย์พันธุ์, ศรัณย์ ชมชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้มีปัญหาของมลพิษทางอากาศมีอยู่มากมาย โดยเฉพาะควันดำที่มาจากยานพาหนะ จากผลการวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2555 สรุปได้ว่าปัญหาของมลพิษทางอากาศสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะ โดยเกิดจากควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีเซลในขณะที่เครื่องยนต์ไม่มีภาระ ซึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ จะมีผลต่อกฎหมายตามมา มีอำนาจสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ แต่ทั้งนี้ผู้ที่ต้องทำการตรวจสอบค่ามาตรฐานควันดำของรถยนต์ต้องเก็บค่าควันรถอยู่ที่บริเวณปลายท่อไอเสีย ส่งผลให้บุคคลเหล่านี้มีผลกระทบค่อนข้างมากต่อร่างกาย ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้ โดยใช้ระบบแผงเซนเซอร์ของ Arduino ที่เขียนขึ้นด้วยภาษาซี เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับควันดำได้จะแปลงค่าควันดำดังกล่าวเป็นหน่วยร้อยละ ส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโทรศัพท์ ส่งผลลัพธ์ที่ได้ว่าค่าเกินมาตรฐานหรือไม่ มีค่าเท่าใด เมื่อศึกษาเสร็จนำทดสอบชิ้นงานกับรถยนต์(ไม่เกิน4ล้อและเครื่องไม่มีภาระ) ในพื้นที่บริเวณต่างๆและจดบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของซอฟแวร์