โครงงานเปรียบเทียบตำแหน่งอาหารที่มีผลต่อพฤติกรรมการหาอาหารของมดคันไฟและมดดำทุ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา เหมวรานันท์, ณัฏฐ์รดา จิรวัฒน์กานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบตำแหน่งอาหารที่มีผลต่อพฤติกรรมการหาอาหารของมดคันไฟและ มดดำทุ่งซึ่งเป็นมดเลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการหาอาหารในตำแหน่งต่างๆของมดคันไฟและ มดดำทุ่ง โดยวิธีการทดลองคือให้อาหารมดในตำแหน่งที่ต่างกัน ได้แก่ บริเวณนอกรังและในรัง ในแต่ละรัง ประกอบด้วยมดนางพญาจำนวน 1 ตัว และมดงานจำนวนประมาณ 15 ตัว ทำการทดลองเป็นจำนวน 3 ครั้ง สังเกตและบันทึกผลเป็นคลิปวีดีโอ จากการทดลองพบว่ามดคันไฟเลือกกินเฉพาะไก่ต้มกับน้ำผึ้งที่อยู่ภายใน รังที่จุดเดิมของพวกมันอยู่เท่านั้น แต่มดดำทุ่งกินทั้งไก่ต้มและน้ำผึ้งทั้งที่อยู่ในรังที่อาศัยอยู่และนอกรังที่อาศัย อยู่ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องฟีโรโมน การที่มดคันไฟนั้นเลือกกินเฉพาะอาหารในจุดเดิมๆ เนื่องจาก บริเวณนั้นมีฟีโรโมนสะสมอยู่หนาแน่น ส่วนมดดำทุ่งที่กินอาหารทั้งในรังและนอกรังเนื่องจากเป็นมดที่เคล่ือนที่ ได้เร็วและไม่ติดตามฟีโรโมนของมดตัวอื่นๆ จึงไม่มีฟีโรโมนสะสมที่ส่งผล ให้เลือกกินแต่อาหารที่จุดเดิมเหมือน กับมดคันไฟ