โฟมชีวภาพจากไคโตซานและซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิฎฐา ลิมปธนโชติ, ฐิมกรณ์ อินทรกระทึก, วิชชุกร เติมวรคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบัน มีการใช้โฟมโพลีสไตรีนเป็นวัสดุ มีลักษณะที่เบา ราคาถูก และขึ้นรูปได้ง่าย แต่โฟมโพลีสไตรีนนั้นไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ดังนั้นจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องขยะ แม้จะมีการรณรงค์ลดการใช้โฟมมากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถหยุดการใช้อย่างแพร่หลาย ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นโฟมชีวภาพ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ไคโตซานที่ได้จากการสกัดจากเปลือกกุ้ง จากนั้นจึงนำสารที่สกัดได้ซึ่งเป็นเจลไคโตซานนั้น ไปผสมกับเด็กซ์ตริน และซังข้าวโพดบด ซึ่งกำหนดอัตราส่วนระหว่างสารละลายไคโตซานเด็กซ์ตริน ต่อซังข้าวโพดบดเป็น 1:1 2:1 3:1 เพื่อหาโฟมที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด จากนั้นนำไปขึ้นรูปโฟมด้วยเครื่องอบแพนเค้กที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส โดยได้โฟมที่อัตราส่วนระหว่างสารละลายไคโตซานเด็กซ์ตริน ต่อซังข้าวโพดบดเป็น 2:1 มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด