โครงงานอุปกรณ์ช่วยบริหารแขนผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมองระยะ flaccidity

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชารีย์ ชัยสัมฤทธิ์ผล, คัคณาง ศรีสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เรื่องอุปกรณ์ช่วยบริหารแขนผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมองระยะ flaccidity มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องช่วยบริหารแขนผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมองระยะ flaccidity ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยบริหารในส่วนของกล้ามเนื้อแขนส่วนต้น ได้แก่ Brachialis, Biceps brachii, Brachioradialis, Triceps brachii และข้อต่อ Elbow joint ขณะผู้ป่วยนั่งบนเตียง โดยใช้อุปกรณ์ได้แก่ เครื่องชั่งสปริง, ฟิวเจอร์บอร์ด, ไม้ฉำฉาหนาครึ่งนิ้วและ 1 นิ้ว, น็อต 3 หุน ยาว 2 นิ้ว 3นิ้วครึ่ง 4 นิ้ว และ 4นิ้วครึ่ง, สกรูเกลียวยาว 12 นิ้ว, เหล็กฉาก, มอเตอร์ อาศัยหลักการของคานและขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนออกแบบ เพื่อหาอุปกรณ์ที่จะสามารถหมุนได้ตามองศาที่ท่ากายภาพนั้นๆกำหนด และขั้นตอนประดิษฐ์อุปกรณ์ ซึ่งการทำงานของเครื่องอาศัยโปรแกรม Arduino ในการสั่งงานมอเตอร์ ผลการทำงานของอุปกรณ์ช่วยบริหารแขนผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมองระยะ flaccidity สามารถช่วยบริหารแขนผู้ป่วยป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมองระยะ flaccidity ได้