ต้นเเบบระบบเเก๊สชีวภาพในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภกร กอกน้อย, พิชญ กองกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิเชียร ดอนเเรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพต้นแบบสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยทำถังหมักก๊าซชีวภาพจากวัสดุ PVC หมักก๊าซชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน โดยมีขี้หมูเป็นวัตถุดิบในการหมัก ต่อจากถังหมักผู้จัดทำได้สร้าง purifier สำหรับดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และ ความชื้นออกจากก๊าซชีวภาพ เพื่อให้ก๊าซชีวภาพมีความเข้มข้นของก๊าซมีเทนมากขึ้น ซึ่งใช้วิธีการดูดซับด้วยน้ำ การดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แบบแห้งด้วยเหล็กออกไซด์ และ ซิลิกาจากแกลบ ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และ ความชื้น ตามลำดับ ระหว่างกระบวนการมีการใช้วันเวย์วาล์ว

เพื่อไม่ให้ก๊าซชีวภาพไหลย้อนกลับ ในการทำซิลิกาจากแกลบ ผู้จัดทำใช้เตาชีวมวลประดิษฐ์เองในการเผาแกลบ เพื่อให้ได้ซิลิกามาใช้ในการดูดความชื้น เมื่อได้ก๊าซชีวภาพที่ผ่าน purifier แล้วผู้จัดทำได้นำก๊าซชีวภาพที่ได้มาวัดความเข้มข้นก๊าซมีเทนด้วย เซนเซอร์ MQ-4 และ Arduino เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของก๊าซมีเทนก่อนและหลังผ่าน purifier ซึ่งมีหน่วยเป็น ppm