ดาวเทียมขนาดเล็ก (CubeSat) เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดูดซับแสงยูวีของชั้นโอโซน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต สิริมงคลวัฒนา, วัชรศักย์ พรหมณี, ชิติพัทธ์ อู่วิเชียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วศิน แซ่เจ็ง, วิเชียร ดอนเเรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Cubesat) โดยใช้ภาษา C++ ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปปล่อยโดยใช้บอลลูนที่ความสูง 30 กิโลเมตรและทำการเก็บข้อมูลความเข้มของโอโซน ความเข้มของรังสียูวีและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ของชั้นบรรยากาศ ณ ความสูงระดับต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการดูดซับรังสียูวีของแก๊สโอโซนในชั้นบรรยากาศ