ต้นแบบทางวิศวกรรมสำรวจกลุ่มเมฆในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นและโปรแกรมประมวลภาพถ่ายเมฆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แสนชัย ปากสมุทร, วิชยุตม์ ย่องตีบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิเชียร ดอนเเรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจุบันเทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ช่วยให้เรามีการติดต่อสื่อสาร ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ของโลก เป็นต้น ดาวเทียม Cubesat เป็นดาวเทียมขนาด Pico-satellite มีขนาดเล็ก น้ำหนักน้อย ที่ง่ายต่อการเข้าถึง โดยผู้พัฒนาจะมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาระบบปฏิบัติการของดาวเทียม Cubesat ให้มีความสามารถในการถ่ายภาพเมฆในเขตสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของประเทศไทยและข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ความสูง ความดัน พิกัด GPS รวมถึงการนำส่งข้อมูลเหล่านั้นที่ได้จากดาวเทียม Cubesat กลับมายังสถานีภาคพื้น ในส่วนของอัลกอริทึ่มในการประมวลภาพเมฆจากดาวเทียม Cubesat ที่ถ่ายได้จากมุมสูงที่สร้างขึ้นนั้นจะมความสามารถในการแบ่งจำแนกประเภทของเมฆที่พบในภาพได้ และแสดงออกมาเป็นชื่อเมฆที่พบในภาพ โดยการพัฒนาทั้งระบบปฎิบัติการของดาวเทียม Cubesat และอัลกอริทึ่มจะใช้ภาษาซีในการพัฒนาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้สนใจ และคาดว่าจะมีความสำเร็จของโครววานดังนี้ 1) ได้พัฒนาระบบปฎิบัติการดาวเทียม Cubesat สำรวจกลุ่มเมฆในเขตภูมิกาอาศร้อนชื้น ที่มีสามารถถ่ายภาพและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ความสูง ความดัน พิกัด GPS ได้ รวมทั้งส่งภาพถ่ายและข้อมูลดังกล่าวกลับมายังสถานีภาคพื้นได้ 2) เพื่อพัฒนาอัลกอรืทึ่มที่สามารถจัดจำแนกประเภทของเมฆจากข้อมูลภาพที่ถ่ายเมฆจากมุมสูง(Topview)