เครื่องล้างหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรธีร์ ช่วยเนื่อง, ปรมินทร์ ทิ้งปากถ้ำ, จิรัชญา หยีมะเหร็บ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ, ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จังหวัดสตูลมีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล และมีการประกอบอาชีพประมงหรือชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ ต.ตันหยงโป อ. เมือง จากการศึกษาวิธีการล้างหอยของชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะนำหอยมาใส่ตะกร้าเขย่าในถังที่มีน้ำในการล้างทำความสะอาด ซึ่งใช้เวลานานผู้ล้างหอยในระยะยาว อาจจะเกิดอาการเหนื่อยล้ากระทั่งเกิดอันตรายปวดหลังจากการยกของหนักเป็นเวลานาน คณะผู้ประดิษฐ์จึงสร้างเครื่องล้างหอยที่มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงหอย