เครื่องยิงลิ้นรับน้ำยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุไรดา หลงสาม๊ะ, กัญญา เล๊ะสัน, อรอุมา หาบยุโซะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์นี้เป็นการศึกษาค้นคว้าและประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องยิงลิ้นรับน้ำยางพารา(ช้อนยาง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการทำงานและใช้งานของเครื่องยิงลิ้นรับน้ำยางพารา(ท่อยาง)และเพื่อประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา(กลุ่มเป้าหมาย) ในการตอกหน้ายางสำหรับชาวเกษตรกรเนื่องจากวิธีปกติอาจจะทำให้การบริหารเวลาไม่เหมาะสมทำให้เกิดการล่าช้า และหากตอกอย่างผิดพลาดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ คณะผู้จัดทำมีวิธีดำเนินงาน มีการประชุมและลงมือปฏิบัติประดิษฐ์อุปกรณ์ในการตอกหน้ายางสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราสรุปผลและรายงานโครงงาน ผลของการประเมินของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จากผลการเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่าการทดสอบการทำงานและใช้งานของเครื่องยิงลิ้นรับน้ำยางพารา(ท่อยาง) มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สมบูรณ์สามารถยิงลิ้นรับน้ำยางได้ตั้งแต่ 1 อัน จากผลการเฉลี่ยความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามทั้ง 10 ข้อ ระดับคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเฉลี่ย ร้อยละ 91.5 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีมาก และผลการเปรียบเทียบเวลาแสดงให้เห็นว่าเวลาในการตอกแบบปกติและการยิงด้วยเครื่องยิงลิ้นรับน้ำยางพารา(ท่อยาง) เฉลี่ยเวลาทั้ง 5 ครั้ง การตอกแบบปกติใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 16.6 วินาทีต่อครั้ง การยิงด้วยเครื่องยิงลิ้นรับน้ำยางพารา(ท่อยาง)ใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 6 วินาที โดยการตอกแบบปกติใช้เวลาในการยิงมากกว่ายิงด้วยเครื่องยิงลิ้นรับน้ำยางพารา(ท่อยาง)