การกระตุ้นการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนม้า (Pithopora sp.) ด้วยน้ำหมักชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเถ้ากระดูกเพื่อการใช้เป็นอาหารเสริมให้กับหอยขมในบ่อเลี้ยงซีเมนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัตถกร เฟื่องสท้าน, เคอิตะ ฮิระอิ, ภัทราพร ศรีภูธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิพงษ์ ใจแก้ว, เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาหร่ายขนม้า (pithophora sp.) เป็นสาหร่ายสีเขียวขนาดใหญ่ที่สามารถพบได้โดยทั่วไปตามแหล่งน้ำต่าง ๆ สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตเป็นวัสดุชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเพื่อการบำบัดสิ่งแวดล้อม และการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายด้าน การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการกระตุ้นการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนม้าด้วยน้ำหมักชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเถ้ากระดูกซึ่งเป็นแหล่งของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสธาตุอาหารสำคัญของสาหร่ายขนม้า การตรวจวัดปริมาณฟลาโวนอยด์จากสารสกัดสาหร่าย และผลจากการนำสารสกัดที่ได้ไปเป็นอาหารเสริมให้กับหอยขมในบ่อเลี้ยงซีเมนต์ ทำการทดลองโดยนำกากถั่วเหลืองและเถ้ากระถูกที่ผ่านกระบวนการเผามาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายให้เป็นสารประกอบของธาตุอาหารที่สาหร่ายนำไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตได้ โดยตรวจวัดจากระดับของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำหมักชีวภาพ นำน้ำหมักชีวภาพที่ได้ไปเจือจางในระดับความเข้มข้นต่างๆ เติมลงไปในบ่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายและวัดการเจริญเติบโตจากมวลชีวภาพทุกๆ 3 วัน นาน 18 วัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุม นำสาหร่ายแต่ละชุดการทดลองไปสกัดด้วยเมทานอล คำนวณร้อยละผลผลิตและตรวจวัดปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวมของสารสกัด และขั้นตอนสุดท้ายนำสารสกัดที่ได้ไปเติมในอาหารเลี้ยงหอยขมที่เพาะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ แล้ววัดการเจริญเติบโตของหอยขมจากความกว้างเปลือก ความยาวเปลือก น้ำหนักหอยขม ตรวจนับจำนวนการตาย ทุกสัปดาห์ นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณและเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และต้นทุนการผลิต เปรียบเทียบกับวิธีการเลี้ยงโดยทั่วไป การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ BCG ที่นำเศษเหลือใช้ในชุมชนมาแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ สาหร่ายขนม้า (pithophora sp.) น้ำหมักชีวภาพ กากถั่วเหลือง เถ้ากระดูก อาหารเสริม หอยขมSSS