จำนวนจุดภายในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานาปานัส จินรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสิทธิ์ บึงไสย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากโครงงานคณิตศาสตร์การหาจำนวนจุดภายในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าได้ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อที่จะศึกษาจำนวนจุดบนเส้นรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าและจำนวนจุดภายในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า

จะได้ความสัมพันธ์ของพจน์ทั่วไปที่ทำให้สามารถหาจำนวนจุดบนเส้นรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าและ

จำนวนจุดภายในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า การดำเนินการเริ่มจากการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเลือกเรื่องที่

จะทำ โดยศึกษารูปหกเหลี่ยมด้านเท่า เมื่อเพิ่มความยาวด้าน ด้านละ 1 หน่วย ผลจากการศึกษาพบว่าจำนวน

จุดบนเส้นรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าและจำนวนจุดภายในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีความสัมพันธ์

ในรูปแบบลำดับเลขคณิตและอนุกรมเลขคณิต