การพัฒนาชุดตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร โลหะศิริวัฒน์, จิรกิตติ์ จิระเจริญรัตน์, พณิช กมลาพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรชัย แซ่ลิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนทั่วไปต้องมีการป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ Corona virus ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้กันมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจำเป็นจะต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร จึงจะเป็นปริมาณที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ และชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ฆ่าเชื้อที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย คือ เอทานอล และไอโซโพรพานอล แต่ก็จะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างได้ใช้สารเมทานอลซึ่งมีความเป็นพิษสูงต่อร่างกายปลอมปนอยู่ เพราะสารดังกล่าวมีราคาถูก ในการตรวจวัดชนิดของแอลกอฮอล์และปริมาณแอลกอฮอล์ ในปัจจุบันใช้เครื่องมือที่ราคาสูง และไม่สามารถตรวจเองได้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ และมีราคาแพง

โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบชนิดและความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ในการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้วยตนเอง ว่ายังอยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ตามต้องการ (70% โดยปริมาตร) หรือไม่ โดยชุดทดสอบที่ผลิตขึ้นจะมีราคาถูก ใช้เวลาตรวจสอบไม่นาน มีความเที่ยงและแม่นยำ