การลดความขมของบอระเพ็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อดุลวิทย์ จิตต์พูลกุศล, วงศพัทธ์ แสงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการลดความขมของบอระเพ็ดโดยไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางยา