การระบุตำแหน่งเซนเซอร์บนก๊อกน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวัช เจือจรุงใจ, ภูธน จันทร์ฉายแจ้งสิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยาภรณ์ หอมจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดลองหาตำแหน่งเซนเซอร์ของก็อกน้ำอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานอย่างถูกต้อง เนื่องจากทีมพัฒนาพบว่ามีการใช้เซนเซอร์บนก๊อกน้ำอัติโนมัติอย่างแพร่หลายเพื่อที่จะสะดวกต่อผู้ใช้งานและลดการสัมผัส โดยส่วนมากจะประสบปัญหาว่าตำแหน่งเซนเซอร์ที่หาเจอได้ยาก จึงเป็นเหตุให้ทีมผู้พัฒนาได้ทำการทดลองประสิทธิภาพของเซนเซอร์ในตำแหน่งต่างๆ ของก๊อกน้ำ เพื่อหาตำแหน่งที่ดีที่สุด