การลดระดับความเผ็ดจากสารแคปไซซิน โดยสร้างฟิลม์เคลือบช่องปากจากสารละลายแป้งมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณทัต ว่องพยาบาล, นพัช ลีนะเสน, ธนวิชญ์ ธรรมสิทธิรงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุขุม ภุมรินทร์วรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในอาหารของทวีปเอเชียนั้นนิยมทานอาหารที่มีรสเผ็ด ส่วนใหญ่ความเผ็ดของอาหารนั้นมาจากพริก ซึ่งมีสารแคปไซซินที่จะไปกระตุ้นเซลล์ประสาทให้รู้สึกเจ็บ เผ็ด แสบร้อน ซึ่งเป็นที่มาของอาการเผ็ดจากการทานอาหาร การทานอาหารเผ็ดในบางครั้งอาจจะทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาเช่น น้ำตาไหล ปวดท้อง ช็อค หรืออาจจะถึงขั้นหมดสติ ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาและต้องการวิจัยการแก้ไข เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารรสเผ็ดได้ง่ายและมากขึ้น ด้วยการคิดค้นสารละลายที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังที่จะเคลือบเซลล์ประสาทเพื่อนช่วยลดความรู้สึกเผ็ด โดยในการทดลองจะให้ผู้ทดลองชิมสารผสมที่มีรสเผ็ด จากนั้นใช้แบบสอบถามวัดความเผ็ดด้วยเกณฑ์ความรู้สึกเผ็ดแบบตัวเลข และความแตกต่างของรสชาติอื่นๆ ด้วยเกณฑ์ตัวเลข จากนั้นนำข้อมูลความรู้สึกเผ็ดก่อนและหลังใช้สารลดความเผ็ดมาเปรียบเทียบ และนำข้อมูลความแตกต่างของรสชาติมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนทางสถิต