การปรับปรุงดินเปรี้ยวด้วยขี้เถ้าจากไม้ยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ ลิ้มไกรสรรณ์, ปัณณวิชญ์ คงนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย ขันตี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พบว่าในจังหวัดตรังมีโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านไม้ยางจ านวนมาก ท าให้มีขี้เถ้าที่ต้องก าจัดจากโรงงาน

เป็นจ านวนมาก่นกันและไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีปัญหาต่อการก าจัด ต้องใช้พื้นที่และอาจต้องท าลายพืช

บริเวณที่ก าจัด ขี้เถ้าทิ้งโรงงานจึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก าจัดหรือใช้พื้นที่ในการก าจัด ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย

จ านวนมาก ทางกลุ่มของเราจึงคิดที่จะน าขี้เถ้าเหล่านั้นที่ได้มาจากโรงงาน มาปรับปรุงคุณภาพของดินที่มีค่า pH

น้อย หรือดินเปรี้ยว เพื่อให้สามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปลูกพืชได้เหมือนดินที่ใช้ทั่วไป โดยวิธีการผสม

ขี้เถ้าลงในดินเปรี้ยว ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ค่า pH ของดินเปรี้ยว

และปริมาณธาตุอาหาร N P K Ca Mg นั้นใกล้เคียงกับดินปกติ