การปักผ้าครอสติชลายผ้าทอนาหมื่นศรีด้วยสมการทางคณิศาสตร์โดยใช้ โปรเเกรม GSP

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติศักดิ์ ศรีบุญ, ปุณยธร ปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ ปลอดภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการปักผ้าครอสติชลายผ้าทอนาหมื่นศรีด้วยสมการทางคณิศาสตร์โดยใช้ โปรเเกรม GSP มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดตรังโดยใช้การปักครอสติชเนื่องจากการปักครอสติชนั้นเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ได้รู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเเละทางคณะผู้จัดทำนั้นทำโดยการนำลายของผ้าทอนาหมื่นศรีมาแกะเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมGSPจากนั้นนำสมการที่ได้ไปพล็อตกราฟแล้วนำกราฟที่พล็อตได้ไปเทียบกับผ้าครอสติชและปักเป็นลายตามสมการที่เขียนไว้ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการปักผ้าครอสติชเป็นอย่างมาก