เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชจากแร่ธาตุในกระดูกไก่ กระดูกปลา และเปลือกกุ้ง.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกนก วงศ์คงคำ, ศรุตา จารุธรรมวัฒน์, สรจักร ลิมปนานุวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเพาะปลูกพืชมักพบปัญหาต่างๆในพืช เช่น พืชแคระแกร็น พืชเติบโตได้ช้า ลำต้นพืชไม่แข็งแรง ซึ่งปัญหาเกิดจากการขาดแคลนแร่ธาตุต่างๆ เกษตรกรจึงแก้ปัญหาโดยการเติมปุ๋ยลงในดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช แต่การเติมปุ๋ยให้กับพืชนั้น ต้องใช้ในปริมาณมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยค่อนข้างสูง

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำวิจัยนี้ขึ้น และเลือกนำกระดูกสัตว์มาใช้เปรียบเทียบกัน ได้แก่ กระดูกไก่ กระดูกปลา และเปลือกกุ้งแทนปุ๋ย ซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิด จะทำให้การเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ธาตุที่มีอยู่ในวัตถุดิบแต่ละชนิด โดยจากการศึกษาพบว่า ในกระดูกไก่ เเละกระดูกปลา มีธาตุอาหารจำพวก ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส(P), แมกนีเซียม(Mg), แคลเซียม(Ca), และกำมะถัน(S) ส่วน เปลือกกุ้ง จะมีสารที่เรียกว่าไคโทซาน ซึ่งเป็นสารที่่สกัดออกมาเเละจะได้เป็นธาตุอาหารจำพวกเเคลเซียม(Ca)อยู่ ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโต และเป็นส่วนที่ผู้คนไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยคณะของผู้จัดทำเลือกใช้แตงกวาในการทดลอง เพราะแตงกวาเป็นพืชอายุสั้น ใช้เวลาเพียงแค่ 1-2 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้

คณะผู้จัดทำคาดว่าการใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดูกไก่ กระดูกปลา และเปลือกกุ้งกับการปลูกพืช จะทำให้อัตราการเป็นโรคของพืช หรือ อัตราการตายของพืชลดลง และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรได้อีกด้วย.