การศึกษาการกินเศษวัสดุของหอยทากยักษ์แอฟริกัน Achatina fulica

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนณัฏฐ์ จิรมงคลภัทร์, ปณชัย วิชัยสุนทร, ณัฐนันท์ พินิจอุดมการณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณเฑียร ส่งเสริม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

This experiment perform 105 african snails devided into 5 groups The 5 glass boxes is prepared and each boxes have 3 snails ; 6-9 g. Then putting each type of the residues material including orange peel , plastics , papers , packing papers and leaves in each stuff has a size 5x5 cm. but the leaf doesn't match the size 5x5 cm. Each box close with the clothes and use stick observe residue material everyday.