การวิเคราะห์องค์ประกอบเซลล์: รามานสเปกโทรสโกปีและการจำแนกเซลล์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทกร บรรลือศรีเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณเฑียร ส่งเสริม, นวพล กิตติวงศา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวิทยาศาสตร์การทางการแพทย์ เวลาในการวินิจฉัยโรคเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดของการเป็นแพทย์ และ เพื่อเป็นไปได้นั้น เราต้องมีวิธีการที่ช่วยในกระบวนการวินิจฉัยที่เร่งด่วนขึ้น หนึ่งในวิธีการที่เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหานี้คือการระบุสมบัติเคมีของเซลล์ชั้นส่วนเนื้อเยื้อต่างๆ ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุเซลล์แต่ละตัวได้อย่างรวดเร็วโดยดูแค่องค์ประกอบเคมีเป็นหลัก หนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในโครงการนี้คือหลักการสเปกโทรสโคป (spectroscopy) และอิทธิพลของราแมน ( Raman shift effect ) โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเซลล์แต่ละตัวช่วยให้เราเห็นว่าตัวอย่างเซลล์นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างได้โดยรวดเร็ว