เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบเพียโซอีเล็กทริค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรเกียรติ พุทธิพงษ์, ณัฐชนน บำรุงผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ กัญจนกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้พลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเริ่มลดน้อยลงและมีการเกิดขึ้นมาทดแทนที่ต่ำและได้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีความต้องการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าจากระบบเพียโซอิเล็กทริคเพื่อออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่สามารถนำไปปรับใช้โดยแหล่งพลังงานที่จะเก็บเกี่ยวมักจะเป็นพลังงานสิ้นเปลืองจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแหล่งที่มาของพลังโดยตรงนี้การทำหน้าที่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถือเป็นตัวเลือกที่มีแนวโน้มมากที่สุดในการเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อขับเคลื่อนด้วยตนเองระบบอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจจับเนื่องจากเป็นพลังงานสิ้นเปลืองจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด