ถุงเพาะชำย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้จากแป้งมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิชญา แสงศรีจันทร์, จิรวัฒน์ พงศ์สุพัฒน์, บุญญาภา ทาแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ, นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถุงเพาะชําย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้จากแป้งมันสําปะหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างถุง

เพาะชําที่ย่อยสลายได้และเพื่อพัฒนาถุงเพาะชําให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ โดมีวิธีดําเนินการ

3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ทําน้ําหมักชีวภาพ โดยนําน้ําตาลทรายแดงละลายในน้ํากลั่นและ

เติมจุลินทรีย์EM 30 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ ขั้นตอนที่ 2 ทําถุงเพาะชําจากแป้งมัน

สําปะหลัง ละลายแป้งในน้ําหมักให้มีความเข้มข้น 5%W/V และกวนผสมให้เข้ากันเป็น

เวลา 20 นาที จากนั้นเติมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 3%W/W ของแป้งมันสําปะหลัง กวน

ผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 5 นาที เทสารละลายที่ได้ลงในถาดแม่พิมพ์ อบให้แห้งที่อุณหภูมิ

60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง และลอกแผ่นที่ได้เก็บไว้ ขั้นตอนที่ 3 นําแผ่นที่

ได้มาตัดให้มีขนาด 7x10 cm พับครึ่งแผ่น จากนั้นนําฟอยล์มารองแล้วรีดด้วยเตารีดที่

ขอบเป็นรูปทรงถุง

จากการศึกษาได้ผลดังนี้ผู้จัดทําสามารถขึ้นรูปเป็นถุงเพาะชําได้และถุงเพาะชําที่

ขึ้นรูปมาสามารถนํามาปลูกต้นไม้ได้แล้วสามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้และสามารถพัฒนาถุง

เพาะชําให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ ทําให้ต้นไม้เติมโตได้ดีขึ้นและดินทีความชุมชื่นขึ้นตรงตาม

วัตถุประสงค์