ถุงเพาะชำชีวภาพจากกาบปาล์มน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรส เค้าหม่อง, ศุภลักษณ์ ชอบจิตต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์ของวิจัยเพื่อผลิตถุงเพาะชำจากเนื้อเยื่อจากกาบปาล์มน้ำมันแข็งแรง-ทนทาน ใกล้เคียงกับวัสดุที่มาจากพลาสติก แต่ย่อยสลายได้ง่ายกว่าโดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเส้นใยจากาบปาล์มน้ำมันกับวัตถุเชื่อมประสานและ ศึกษาสมบัติทางกายภาพของถุงเพาะชำ ได้แก่ ความเหนียว การซึมผ่านของน้ำ การดูดความร้อน และความสามารถในการย่อยสลายตามธรรมชาติ