เครื่องมือวัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าแบบประยุกต์ โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา จารัตน์, พรธวัล ศูนย์กลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องมือวัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าแบบประยุกต์ โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแม่นยำของเครื่องวัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าเปรียบเทียบกับโกนิโอมิเตอร์ กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาคือ อาสาสมัครจำนวน 10 ราย อายุระหว่าง 16-18 ปี ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความเร่งบริเวณต้นขาและหน้าแข้ง วัดองศาในท่างอเข่าและท่าเหยียดเข่า การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x), ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.) และค่าความแม่นยำ (A) ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยมุมองศาของข้อเข่าในท่างอเข่าและเหยียดเข่า ที่วัดด้วยเครื่องมือวัดองศาของข้อเข่า มีค่าความแม่นยำ เฉลี่ย (x) 99.43% จึงสรุปได้ว่า เครื่องมือวัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่ามีความแม่นยำใกล้เคียงกับโกนิโอมิเตอร์ ข้อเสนอแนะ ควรติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความเร่งบริเวณที่มีความสม่ำเสมอและมีที่ยึด เพื่อป้องกันไม่ให้ผลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนมากจนเกินไป