เครื่องล้างหลอดทดลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา เขียวหวาน, วิทิดา ชมบุญ, จนิสตา สถิตอุตสาหกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หัวข้อโครงงาน: เครื่องล้างหลอดทดลอง (Test tube cleaner machine)

ประเภทของโครงงาน: โครงงานประดิษฐ์

ผู้เสนอโครงงาน: นางสาว อภิญญา เขียวหวาน

นางสาว จนิสตา สถิตอุตสาหกร

นางสาววิทิดา ชมบุญ

ปีการศึกษา: 2561

สถานศึกษา : โรงเรียนสิรินธร

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน เด็กบางโรงเรียนอาจจะไม่มีอุปกรณ์แก้ว(เครื่องแก้ว) เพื่อไว้ทดลอง เพราะเนื่องจาก อุปกรณ์มีราคาแพง ครูส่วนใหญ่จึงล้างอุปกรณ์ด้วยตนเองเพราะกลัวเกิดอุบัติเหตุขณะทำความสะอาด ซึ่ง จำนวนเด็กอาจจะมากเกินไป สำหรับการที่จะมานั่งล้างอุปกรณ์ให้เด็ก ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณครูไม่อยากให้เด็กทดลอง เพราะอาจจะกลัวอันตรายจากสารและจากการล้างอุปกรณ์ เพราเด็กบางคนอาจทำเครื่องแก้วแตก ขณะทำความสะอาด เช่น เมื่อเราถูแรงไป อาจทำให้เครื่องแก้วแตกได้ และการที่เราล้างเองอาจจะไม่สะอาด อาจจะเกิดอันตรายจากสารทดลองด้วย ดังนั้นโครงงานของเราจัดทำขึ้นเพื่อ ประหยัดเวลาเกี่ยวกับการล้างหลอดทดลอง และได้ความปลอดภัยในการทำควาสะอาด ดังนั้นวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลอดทดลองที่ประหยัดเวลาในการทำความสะอาด