เครื่องคัดแยกไข่ไก่สำหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิณฑิรา พิศลืม, อิสริยาภรณ์ เอ็นดู, ณหทัย สกุลบริรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องคัดแยกไข่ไก่สำหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการทดลองและสร้างเครื่องคัดแยกไข่ไก่ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก โดยใช้แนวคิดที่มีการออกแบบผสมผสานกันทั้งองค์ความรู้ชาวบ้านและองค์ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์เรื่องคานและสมดุลกล ขั้นตอนการทำงานประกอบด้วย 1)การศึกษาโครงสร้างเกี่ยวกับคานและโมเมนต์ โดยใช้ท่อพลาสติกพีวีซี เป็นท่อคัดแยกไข่ ติดตั้งบนจุดหมุนที่อยู่กึ่งกลางท่อ มีตุ้มน้ำหนักถ่วงตามขนาดของไข่ที่ต้องการแยกไว้ที่ปลายด้านหนึ่ง ส่วนไข่ที่แยกได้นั้นจะตกอยู่ที่จุดรองรับไข่อีกด้านหนึ่ง 2) สร้างเครื่องคัดแยกไข่ตามที่ออกแบบไว้และปรับโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้ใช้งานได้จริง และ 3) จากการประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานจริง ประเมินผลงานด้านความแม่นยำในการคัดแยกและวิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนในการทำงาน ผลการทดลองพบว่า เครื่องคัดแยกไข่ที่สร้างขึ้นนี้ สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ เมื่อใช้ในการคัดแยกขนาดของไข่ที่มีตามท้องตลาด จำนวน 4 ขนาด ได้แก่ เบอร์0,1,2และ3 เครื่องนี้มีความแม่นยำในการคัดแยกไข่เบอร์0 ถึง 71% เบอร์1 83% เบอร์2 86% และเบอร์3 70% ความคลาดเคลื่อน โดยรวมเกิดจากสาเหตุ2ประการ คือ รูปทรงของไข่แต่ละเบอร์มีลักษณะเฉพาะตัว และ การปรับสมดุลเครื่อง ในแต่ละจุด อย่างไรก็ตาม แม้อุปกรณ์บางส่วนยังขาดความอุดมสมบูรณ์หรือยังมีมาตรฐานไม่เพียงพอนัก แต่รูปแบบและแนวคิดสามารถต่อยอดและมีแนวทางที่จะพัฒนาได้อย่างชัดเจนในเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ เป็นความคิดสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาองค์กรความรู้เพื่อลดการนำเข้าของเครื่องคัดแยกไข่ที่มีราคาแพง และลดปัญหาการใช้กลไกที่ซับซ้อนของเครื่องแยกไข่จากต่างประเทศในปัจจุบัน