การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูด้วยแก๊สโอโซนร่วมกับการบรรจุสุญญากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วศิน พิพัฒน์มโนมัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินทร์ ผิวอ่อน, พูนทวี แซ่เตีย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จําเป็นยิ่งต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ การทําอาหารนั้นเกิดการพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของมนุษย์โดยมีกระบวนการต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งการใช้โอโซนรมอาหารหรือการบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยสุญญากาศ ซึ่งโครงงานการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูด้วยแก๊สโอโซนร่วมกับการบรรจุสุญญากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเก็บรักษาเนื้อหมูด้วยวิธีการใช้แก๊สโอโซนร่วมกับการบรรจุสุญญากาศ และเพื่อเปรียบเทียบการเก็บรักษาเนื้อหมูด้วยแก๊สโอโซน การบรรจุสุญญากาศและการใช้แก๊สโอโซนร่วมกับสุญญากาศ โดยใช้เนื้อหมูขนาด 5*5 cm2 หนา 2.5 cm และทำการวัดค่า Standard Plate Count , การวัดค่าสี , pH , Moisture Content และมวลของเนื้อหมูที่เปลี่ยนแปลง