สภาแชทบอท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปารวี เถาธรรมพิทักษ์, รักภูมิ รัตนาสุรพจน์, กุลิสรา ฐิตโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทความนี้กล่าวถึงที่มาของโครงงาน SPA Chat Bot โดยปัญหาที่พบในปัจจุบันของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆของโรงเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางคณะผู้พัฒนาจึงได้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยปัญหาที่พบเจอคือ เว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลที่จำเป็นได้ ซึ่งในบางครั้งมีผลมาจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ที่ไม่เสถียร หรือแม้กระทั่งการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน ทำให้เว็บไซต์ ไม่สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างทั่วถึง และเนื่องด้วยทางโรงเรียนได้ทำการดัดแปลงรูปแบบของเว็บไซต์ เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ แต่ในทางตรงกันข้ามนั้นมีการส่งผลทำให้ผู้ใช้บางท่านไม่คุ้นชินกับการใช้งาน และหน้าต่างของเว็บไซต์ในบางส่วน เช่น การหาข้อมูลหรือเอกสารที่ต้องการ ซึ่งอันเนื่องด้วยเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ไปจากเดิม ทำให้ไม่สามารถหาเอกสารและข้อมูลบางส่วนพบ จนกลายเป็นปัญหาอย่างมากต่อการใช้งานหรือประสานงานทางด้านผู้ใช้เว็บไซต์และโรงเรียน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างตัวช่วยในการเสริมความสะดวกของการสื่อสารและค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นที่ได้มาสร้างแชทบอทในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆข้างต้น ของเว็บไซต์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วในการค้นหาสิ่งต่างๆที่ต้องการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างโรงเรียน และตอบสนองผู้ใช้งานที่มีปัญหาด้านอื่นๆ ในอนาคต โดยตัว SPA Chat Bot มีเสริมการทำงานเกี่ยวกับการตอบกลับข้อความอัตโนมัติในบางคำถามที่ทางด้านผู้ใช้สอบถาม โดยคำถามจะต้องไม่ใช่คำถามที่เจาะจง และนอกจากนี้ได้เพิ่มเติมเรื่องการใช้ Rich Menu เพื่อให้ง่ายต่อการหาข้อมูล โดยการเสริมการทำงานดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ในส่วนหนึ่งบทความนี้กล่าวถึงที่มาของโครงงาน SPA Chat Bot โดยปัญหาที่พบในปัจจุบันของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆของโรงเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางคณะผู้พัฒนาจึงได้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยปัญหาที่พบเจอคือ เว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลที่จำเป็นได้ ซึ่งในบางครั้งมีผลมาจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ที่ไม่เสถียร หรือแม้กระทั่งการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน ทำให้เว็บไซต์ ไม่สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างทั่วถึง และเนื่องด้วยทางโรงเรียนได้ทำการดัดแปลงรูปแบบของเว็บไซต์ เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ แต่ในทางตรงกันข้ามนั้นมีการส่งผลทำให้ผู้ใช้บางท่านไม่คุ้นชินกับการใช้งาน และหน้าต่างของเว็บไซต์ในบางส่วน เช่น การหาข้อมูลหรือเอกสารที่ต้องการ ซึ่งอันเนื่องด้วยเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ไปจากเดิม ทำให้ไม่สามารถหาเอกสารและข้อมูลบางส่วนพบ จนกลายเป็นปัญหาอย่างมากต่อการใช้งานหรือประสานงานทางด้านผู้ใช้เว็บไซต์และโรงเรียน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างตัวช่วยในการเสริมความสะดวกของการสื่อสารและค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นที่ได้มาสร้างแชทบอทในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆข้างต้น ของเว็บไซต์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วในการค้นหาสิ่งต่างๆที่ต้องการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างโรงเรียน และตอบสนองผู้ใช้งานที่มีปัญหาด้านอื่นๆ ในอนาคต โดยตัว SPA Chat Bot มีเสริมการทำงานเกี่ยวกับการตอบกลับข้อความอัตโนมัติในบางคำถามที่ทางด้านผู้ใช้สอบถาม โดยคำถามจะต้องไม่ใช่คำถามที่เจาะจง และนอกจากนี้ได้เพิ่มเติมเรื่องการใช้ Rich Menu เพื่อให้ง่ายต่อการหาข้อมูล โดยการเสริมการทำงานดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ในส่วนหนึ่ง