เครื่องรถน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรีน ยะโกะ, อรรัฐฐา เนาวเกตุ เนาวเกตุ, กุศลิน นาคสง่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิมา พรหมช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันหลายๆคนมีความสนใจในด้านการปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชพันธุ์ไม้ประดับต่างๆซึ่งได้เกิดปัญหาคือไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่ซึ่งแน่นอนว่าหากมีการดูแลรักษาที่ไม่ดีอาจทำให้ต้นไม้ดังกล่าวเหี่ยวเฉาและตายได้จึงจำเป็นต้องมีการดูแลเอาใจใส่ในหลายด้านทั้งการให้น้ำที่เหมาะสมการดูแลสุขภาพดิน การบำรุงต้นไม้โดยการใส่ปุ๋ยที่ตรงต่อความต้องการในแต่ละพืชพันธุ์ที่ได้นำมาปลูก การปลูกต้นไม้เป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดที่ได้ได้สะสมมาทั้งวันจนเหนื่อยล้า การดูแลต้นไม้จึงทำให้รู้สึกปรอดโปร่งและทำให้ความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวันหายไป

ทางคณะผู้จัดทำโครงงานของเราเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ที่อาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่มีเวลาในการดูแลรักษาและเห็นถึงความสำคในการปลูกต้นไม้ต่างๆทางกลุ่มคณะผู้จัดทำจึงได้คิดทำโครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานที่มีความชอบในการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ หรือจัดสวนหย่อม โดยเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติมีกระบวนการทำงานคือ จะมีตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินมีความชื้นน้อยกว่าที่กำหนดก็จะมีน้ำไหลออกมาแต่ถ้าความชื้นในดินมากกว่าที่กำหนดน้ำก็จะหยุดไหลทันที