เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อสะโพก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นะอีม มาลิกุลสลาม, ปญวัฒ จันทรจักษุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุษรินทร์ จิตเส้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท มีอยู่ในทุกเพศทุกวัย แต่จะพบเห็นมากในวัยชรา ซึ่งก็คือโรคข้อต่อสะโพกเสื่อม ยิ่งอายุสูงขึ้น ข้อต่อในร่างกายก็จะเสื่อมสภาพมากขึ้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อสะโพก และหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อสะโพก แล้วผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องบริหารกล้ามเนื้อโดยการกระดกข้อเท้าหลังผ่าตัดโดยเร็วที่สุด และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการผ่าตัด

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Auto Ankle Pumping) ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อของผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก จะบริหารกล้ามเนื้อโดยการกระดกข้อเท้า ซึ่งจะไปบริหารกล้ามเนื้อ quadriceps และกล้ามเนื้อ hip abductors และ กล้ามเนื้อ extensors เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัด ระบบของเครื่อง Auto Ankle Pumping จะทำงานโดยใช้หลักการของมอเตอร์เกียร์ที่สามารถทดรอบได้ ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. ส่วนยึดข้อเท้าของผู้ป่วย 2. ส่วน Arduino Board สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง Auto Ankle Pumping 3. ส่วนแอพพลิเคชั่นควบคุมการทำงาน โดยเครื่อง Auto Ankle Pumping จะควบคุมการทำงานผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ ซึ่งจะใช้ Arduino Board ในการรับคำสั่งจากแอพพลิเคชั่น บุคลากรทางการแพทย์จะสามารถควบคุมจำนวนครั้งในการกระดกข้อเท้าของผู้ป่วยได้อย่างสะดวกผ่านทางแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการบริหารกล้ามเนื้อหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อสะโพก และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้