เครื่องส่งคลื่นอัลตร้าโซนิคกำจัดศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช, จิรา มูเซอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพลา ทองแป้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสภาวะปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยที่เป็นประเทศการเกษตรกร มีการเกษตรมากมายในทุกพื้นที่ ครอบครัวของข้าพเจ้าก็มีอาชีพเป็นเกษตรกร ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยคือศัตรูพืชซึ่งยากต่อการกำจัดอย่างถาวร ทางออกหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้คือการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง เพราะกำจัดได้ทันทีและเห็นผลชัดเจน แต่การใช้ยาฆ่าแมลงนั้นมีผลเสียในหลายๆด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม สารตกค้างที่อยู่ในพืชซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและยังมีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้ราคาผักสูงขึ้น

คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิกซึ่งเป็นคลื่นเหนือเสียงเกินกว่าที่มนุษย์จะได้ยินแต่จะมีผลต่อสัตว์ชนิดอื่น สามารถไล่สัตว์ต่างๆได้หากปรับคลื่นความถี่ให้เหมาะสมต่อสัตว์แต่ละชนิด การใช้คลื่นความถี่ไล่ศัตรูพืชแทนการใช้ยาฆ่าแมลงนอกจากจะช่วยลดสารเคมีตกค้างในพืชผักยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย